Szanowni Rodzice!


W naszym żłobku od 1 września 2018 realizowany będzie projekt pt. 
„Utworzenie 12 nowych miejsc w Niepublicznym Żłobku "Omnibusek" w Przemyślu”
realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 2018-07-01–2020-08-31.
Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 783 140 227.

Rekrutacja
Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione będą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełnią następujące kryteria rekrutacji:

- Status na rynku pracy (osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo lub pracująca i przebywająca na urlopie związanym z urodzeniem / wychowaniem dziecka
- Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy /zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia
- Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tygodni na dzień rozpoczęcia przez r/o udziału w projekcie
- zamieszkiwanie na terenie G.M. Przemyśl lub pow. przemyskiego

Dodatkowe punkty będą przyznawane w przypadku:
- Niepełnosprawność kandydata, 2-go rodzica, dziecka, rodzeństwa
- Wielodzietność
- Samotne wychowywanie dziecka
- Objęcie dziecka pieczą zastępczą
- Kandydat jest bezrobotny lub nieaktywny zawodowoRozpoczynamy nabór na rok szkolny 2018/2019 !

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupy: I żłobek, II 3-latki, III 4-latki, IV 5-latki, V 6-latki oddział "0"
Zapisy do żłobka tylko osobiście.

Prosimy o pobieranie i składanie kart :)


Galeria ze zdjęciami oraz bieżące informacje znajdziecie Państwo na naszym facebooku.